Materijali skupa

Svi radovi će biti štampani u zborniku radova, koji će biti na raspolaganju na početku skupa, kao i na DVD-ROM-u (kompletni radovi i prezentacije), koji će biti izrađen nakon završetka skupa. Radovi se pišu na jeziku autora, s tim da se dodaje i kratak abstrakt na engleskom jeziku. Rad može biti napisan i isključivo na engleskom jeziku.