Poziv za pisanje radova

Pozivamo Vas da učestvujete na XXV Skupu TRENDOVI RAZVOJA TREND 2019 koji će se održati na Kopaoniku, Srbija od 11. do 14. februara 2019.

XXV Skup TRENDOVI RAZVOJA TREND 2019, organizuju:
  • Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
  • Univerzitet u Novom Sadu
Radovi

Svi radovi će biti recenzirani, a prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i na DVD-romu nakon završetka skupa.

Uputstvo za pisanje i slanje PROŠIRENOG ABSTRAKATA / RADOVA

Autori se pozivaju da prijave prošireni abstrakt, (minimum 2 strane A4 formata uključujući slike, tabele, reference i dr.). Prošireni abstrakt se piše u istom šablonu kao i rad.
Prijava treba da sadrži:

  • Naslov rada,
  • imena autora sa nazivima radnih organizacija,
  • adresu,
  • telefon,
  • e-mail,
  • kratak sadržaj rada.
Usmena prezentacija

Sala za prezentaciju će biti opremljena računarom koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows i video projektorom. Prihvatljivi formati prezentacije su PPT i PDF. Vreme prezentacije je ograničeno na 10 minuta.

Poster prezentacija

Poster sesija je jednokratna neformalna diskusija između prezentera i njihove publike na temu skupa. Prezentatori objavljuju svoj istraživački dizajn i nalaze na poster panou, koji sadrži kratki tekst koji je jasno označen i ilustrovan fotografijama, grafikonima i tablicama.