Uputstvo za autore

Radove treba podneti obavezno u elektronskoj verziji (MS Word format zaključno sa MS Wordom 2010). Prošireni abstrakt i rad treba pisati u istom datom šablonu.

Maksimalan broj strana za radove je ograničen i iznosi:
- za uvodne radove je 6 strana,
- za sve ostale radove je 4 strane.

Preuzmite uputstvo za pisanje rada (proširenog abstrakta) - MS Word 2003, MS Word 2010, sa podešenim parametrima za pisanje rada (proširenog abstrakta).
Podešavanja dokumenta su sledeća:
- Veličina papira A4
- Orijentacija papira vertikalna (Portrait).
- Margine papira (gornja, donja, leva i desna) iznose 2cm.
- Naslov rada, font: Times New Roman 14, Bold, Centrirano (stil - Trend_naslov rada).
- Ime autora, font: Times New Roman 12, Bold, Centrirano (stil - Trend_autor).
- Institucija, font: Times New Roman, Italik, Centrirano (stil - Trend_institucija).
- Email adresa, font: Times New Roman 10, Centrirano (stil - Trend_email).
- Podnaslovi, font: Times New Roman 10, Bold, Poravnati ulevo 0,63cm (stil - TREND_PODNASLOVI).
- Tekst, font: Times New Roman 10, Normal, Poravnanje obostrano (stil - Trend_normal).
- Označavanje slika, Slika 1. Natpis ispod slike,font: Times New Roman 10, Italik, Centrirano (stil - Trend_slika).
- Natpisi iznad tabela, Tabela 1. Natpis iznad tabele, font: Times New Roman 10, Poravnati ulevo (stil - Trend_tabela).
- Broj strane, font: Times New Roman 10, Normal, Centrirano.

Prošireni abstrakt mora biti napisan u šablonu za pisanje rada. Abstrakt mora da sadrži najviše 2 (dve) strane A4 formata. Na on-line sistemu posebno se postavlja prošireni abstrakt, a posebno rad.
Vaš rad će biti objavljen u zborniku radova, koji će biti raspoloživ na početku skupa.